دبستان دخترانه آیین روشن
کادر آموزشی و علمی  

پایه ی اول:

سرکار خانم مهناز فروانی

سرکار خانم ربیعه شجاع 

سرکار خانم خدیجه بقایی

سرکار خانم سیده فاطمه میر اسماعیلی

پایه ی دوم:

سرکار خانم معصومه علی محمدی

سرکار خانم زهرا طهور

سرکار خانم فرشته روانفر


پایه ی سوم:

سرکار خانم فرزانه ملایی کفاش

سرکار خانم ناهید بلوری

سرکار خانم پروین گرجی


پایه ی چهارم :

سرکار خانم مرضیه سوهانی

سرکار خانم زهرا محرم

سرکار خانم فاطمه مختاری


پایه ی پنجم :

سرکار خانم فاطمه سادات میرفصیحی

سرکار خانم فریبا طلوعی

سرکار خانم طاهره خلج


پایه ی ششم:

سرکار خانم نوروز بیگی

سرکار خانم امیری

سرکار خانم زهرا غلامی