دبستان دخترانه آیین روشن
کادر اداری و اجرایی  

مدیر : سرکار خانم پارسا

معاون انضباطی : سرکار خانم نظری

معاون انضباطی : سرکار خانم زمانی

معاون آموزشی: سرکار خانم کرمی

معاون آموزشی: سرکار خانم سنجرانی

معاون پرورشی:سرکار خانم چیذری
 

معاون پرورشی:سرکار خانم کاکایی نژاد

معاون اجرایی: سرکار خانم موسوی

مسئول کامپیوتر : سرکار خانم گل خندانیان

مربی بهداشت :سرکار خانم لطفی

معلم ورزش :سرکار خانم گودرزی

معلم هنر :سرکار خانم غیرتمند

سرایدار :جناب آقای برزگر

خدمتگذاران: سرکار خانم لطفی    ، سرکار خانم اسد الله